Menu Zavřeno

Metodika výuky

Od založení JŠ Gee School (původně Lingualandia LS) v r. 1993 prošlo našimi učebnami více než 3.500 studentů. Během této doby si získala škola díky snaze o zdokonalování svých metod kredit a nezaměnitelný ráz a vytvořila si vlastní know-how, které se opírá nejen o vlastní bohatou praxi, ale také o poslední poznatky z výzkumu fungování a kapacity lidského mozku.

Prioritou školy vždy bylo a zůstává, aby účastníci našich kurzů dosáhli svého individuálního jazykového cíle v co možná nejkratším čase, bez napětí a stresu, za přijatelnou cenu.

Za našimi výsledky stojí optimální kombinace následujících metod:

KLASIKA

Její podstatou je osvětlování gramatických struktur a příbuzných jazykových jevů klasickým stylem. Tato metoda se využívá k prvotnímu vysvětlení a základnímu pochopení jednotlivých gramatických jevů, přičemž je kladen důraz na jejich funkce v jazyce a vysvětlení odlišností mezi češtinou a angličtinou, češtinou a španělštinou.

DRILL

Základem celého přístupu je rychlé zvládnutí celé gramatiky slovesa – neboť ta je rozhodující – pomocí logického vysvětlení vztahů a převedení těchto vědomých poznatků do podvědomí prostřednictvím přesně propracovaného a odzkoušeného systému drillových cvičení. Jde o posloupnost česko – anglických, česko – španělských vět navzájem podobných, v nichž dochází k pozvolným modifikacím tak, že nacvičovaný jev se postupně zautomatizuje, usazuje se v podvědomí jako tzv. dynamický stereotyp. Výsledkem je především zlepšení porozumění mluvenému slovu, umění přímo a rychle v jazyce reagovat, diskutovat, a tím v něm tedy i myslet.

Drillové nácviky u nás zadáváme jako domácí přípravu, kdy každý student dostává textovou i náslechovou podobu cvičení. V hodinách probíhá drill na úrovni lektor – student, při kterém lektor v drillu „na živo“ kombinuje gramatické jevy v průběhu školního roku již procvičené. Zapůjčení drillových textů i audia je zahrnuto v ceně kurzu.

AUDIOPROGRAM

Speciální programy na nácvik poslechových dovedností. Na základě krátkých konverzačních celků mezi rodilými mluvčími ze všech koutů světa si studenti rozvíjejí poslechové dovednosti, zejména orientaci v mluvené řeči a vybírání podstatných informací ze slyšeného textu. Procvičují si frazeologii z oblasti společenského styku a získávají možnost realistickým způsobem reagovat na slovní podněty.

VIDEOPROGRAM

Doplňkové sledování krátkých (4 – 7 min.), převážně komických příběhů. V jednotlivých epizodách se autoři zaměřují nejen na téma (příroda, nákupy, bazar, letiště, hotel atd.), ale také na „zažití“ vybraných gramatických struktur. Program je doprovázen pracovními listy, které kromě procvičení gramatiky rozšiřují slovní zásobu.

KONVERZACE

Specifikem konverzace v naší škole je vštípit našim posluchačům léty ověřený fakt, že ovládnutí cizího jazyka není cílem, ale prostředkem. Cílem je úspěšné jednání s lidmi. Jinými slovy, v cizojazyčném prostředí je srdečněji přijímán ten, kdo se umí obsahově správně vyjádřit, byť s jistými gramatickými či fonetickými nedostatky, než ten, kdo oslní stoprocentní správností v pár nabiflovaných, málo užívaných frázích. Umění konverzace se u nás nacvičuje na dvou úrovních. První, jednodušší úroveň je ta, při níž jsou zúčastnění předem seznámeni s fakty na podkladě nějakého příběhu, scénky, dialogu apod. (úroveň S, M ,L ). Ve druhé, obtížnější části, jsou studenti vystavováni situacím, kdy jsou nuceni vyjadřovat k daným tématům své postoje, názory a pocity, popřípadě sdělovat vlastní zkušenosti (úroveň L, XL,XXL).

ČETBA S AUDIONAHRÁVKOU

Na začátku a během školního roku dostávají naši studenti knížky, jejichž texty jsou upraveny tak, aby co do obsahu slovní zásoby a použití gramatických jevů v textu odpovídaly stupni jejich pokročilosti (kromě úrovně XXL, která dostává originální neupravené díla). Jedná se o poutavé příběhy ze světové beletrie (Pes Baskervilský, Hrabě Drákula, Tři muži ve člunu, Dr. Jekyll a pan Hyde, Frankenstein aj.), které jsou zároveň převyprávěny rodilým mluvčím na audionahrávce (CD, mp3). V průběhu týdne mezi jednotlivými lekcemi tak mají všichni studenti možnost procvičovat si příjemnou formou náslech „autentické“ angličtiny, což je velmi důležité, neboť porozumění rodilému mluvčímu bývá častým úskalím mnohých. Každá knížka obsahuje 9 až 12 kapitol, jejichž zvládnutí se prověřuje na hodinách úkoly v pracovních listech.

INTERNET

Na serverech světových médií jsou umístěny tisíce reportáží o aktuálních událostech z celého světa (politika, věda, živelné pohromy, objevy, zdraví atd.). Sami studenti z pokročilých úrovní ( XL, XXL ) si vybírají témata, která je nejvíce oslovují. Volí si reportáže, které společně sledují ve výuce a na dané téma spolu diskutují.

JINÉ DOPROVODNÉ A DOPLŇKOVÉ PROGRAMY

Žádná výuka by neměla postrádat nádech hravosti a soutěživosti. A není tomu jinak ani u nás. Nepřeberná škála různých her a soutěží, kvízů a hádanek, doplňování textů písní atp. jsou dokladem toho, že i jazykový kurz může být společenskou záležitostí a místem, kde se člověk příjemně odreaguje od všední reality a zregeneruje své duševní síly.