Menu Zavřeno

GEE! SPOLEK – aktivity

Posláním spolku je propojování generací, posílení pospolitosti a podpora základních hodnot a potřeb jednotlivce, rodiny, kolektivu a společnosti za pomoci manuální, kreativní, umělecké, vzdělávací, poradenské a volnočasové činnosti.

Za tímto účelem spolek:

 1. rozvíjí, podporuje a osvětově působí na občanskou společnost

 2. sdružuje a podporuje osoby směřující ke komunitně vedenému a udržitelnému místnímu rozvoji

 3. dalšími formami své činnosti napomáhá rozvoji veřejného života a kultury v oblasti své působnosti

 4. vytváří široké možnosti participace na spolkových aktivitách pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak dětí, mládeže a seniorů

 5. aktivně spolupracuje se všemi spolky a organizacemi podobného zaměření a předává si s nimi zkušenosti

 6. vytváří podmínky pro realizaci a realizuje národní rozvojové strategie a národní strategické plány a rozvojové strategie a strategické plány měst, obcí a MAS

 7. provozuje kulturní, vdělávací a obdobnou činnost v rámci zapojení do divadelních, multimediálních, literárních a výtvarných aktivit, tuto činnost organizuje a vytváří pro ni materiální podmínky a zázemí

 8. realizuje a podporuje vydavatelskou, publikační a propagační činnost

 9. připravuje, realizuje a pořádá divadelní představení, divadelní přehlídky, dílny a kurzy

 10. organizuje semináře, školení, workshopy a teambuildingy v oblasti školského vzdělávání a v oblasti rozvoje kompetencí při spolupráci vyučujících, vyučovaných a rodičů

 11. poskytuje obecně prospěšné služby a realizuje poradenskou a konzultační činnost v oblasti prevence zdraví, prevence sociálně patologických jevů a v oblasti rozvoje a podpory komunit, včetně podpory sociálního zemědělství, sociálního podnikání a lokálních producentů

 12. pořádá příměstské a pobytové tábory, ozdravné pobyty

 13. zajišťuje v oblastech hlavní činnosti spolku vzdělávání svých členů, jejich školení

 14. buduje, provozuje a udržuje vybavení a prostory, které vlastní nebo užívá, zprostředkovává jejich užívání členům a v rámci své činnosti je využívá k zapojení místní komunity do aktivit spolku

 15. zajišťuje finanční prostředky nezbytné pro realizaci projektů naplňujících účel spolku